HomeStudentFinancial EconomicsCourses


หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน

argaiv1583


รายชื่อวิชา

1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน: ไม่นับหน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาไม่นับหน่วยกิต
สพ.4000
ND.4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
ภส.4001
LC.4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Reading Skills Development in English for Graduate Studies
3 หน่วยกิต
ภส.4002
LC.4002
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
3 หน่วยกิต
ภส.4011
LC.4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
1 หน่วยกิต
ภส.4012
LC.4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
1 หน่วยกิต
ศก. 4010
FE. 4010
บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
Accounting and Financial Statement Analysis
1 หน่วยกิต
ศก. 4020
FE. 4020
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
Mathematics for Financial Economists
1 หน่วยกิต
ศก. 4030
FE. 4030
จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
Ethics for Financial Economists
1 หน่วยกิต

หน่วยกิตที่ได้จากการศึกษาวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยกิตตามข้อกำหนดการศึกษาในข้อ 17.1 การยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน กระทำได้ตามข้อกำหนดที่ระบุไว้เกี่ยวกับวิชานั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน

?

2) หมวดวิชาพื้นฐาน: รวม 3 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิตในแผน ก. และแผน ข.)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก. 5010
FE. 5010
เศรษฐมิติ
Econometrics
3 หน่วยกิต

?

3) หมวดวิชาหลัก: รวม 6 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ในแผน ก. และ แผน ข.)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก. 6010
FE. 6010
จุลเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Microeconomics
3 หน่วยกิต
ศก. 6020
FE. 6020
มหเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Macroeconomics
3 หน่วยกิต

?

4) หมวดวิชาเอก: รวม 15 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 15 หน่วยกิต ในแผน ก และแผน ข)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.7010
EC.7010
เศรษฐกิจและระบบการเงิน
Economy and Financial System
3 หน่วยกิต
ศก.7020
FE.7020
การเงินธุรกิจ
Corporate Finance
3 หน่วยกิต
ศก.7030
FE.7030
ทฤษฏีการกำหนดราคาสินทรัพย์
Asset Pricing Theory
3 หน่วยกิต
ศก.7040
FE.7040
ทฤษฏีกลุ่มหลักทรัพย์
Portfolio Theory
3 หน่วยกิต
ศก.7050
FE.7050
การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
Financial Modeling
3 หน่วยกิต

?

5) หมวดวิชาเลือกทั่วไป: รวม 9 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 9 หน่วยกิต ในแผน ข.)

  • นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกจากรายวิชาต่างๆ หรือจะเลือกจากหลักสูตรอื่น แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.7110
FE.7110
เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน
Economics of Monetary Policy
3 หน่วยกิต
ศก.7120
FE.7120
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Markets
3 หน่วยกิต
ศก.7130
FE.7130
นวัตกรรมทางการเงิน
Financial Innovations
3 หน่วยกิต
ศก.7140
FE.7140
ทฤษฏีการกำหนดราคาสินทรัพย์ขั้นสูง
Advanced Asset Pricing Theory
3 หน่วยกิต
ศก.7150
FE.7150
อนุพันธ์ทางการเงิน
Financial Derivatives
3 หน่วยกิต
ศก.7160
FE.7160
การพยากรณ์ทางการเงิน
Financial Forecasting
3 หน่วยกิต
ศก.7170
FE.7170
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
Research in Financial Economics
3 หน่วยกิต
ศก.7180
FE.7180
เศรษฐมิติทางการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Econometrics
3 หน่วยกิต

?

6) วิชาค้นคว้าอิสระ: รวม 3 หน่วยกิต (กำหนดให้เรียน 3 หน่วยกิต ในแผน ข.)

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.9000
FE.9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต

?

7) วิชาการศึกษาตามแนวแนะ์

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.8800-8900
FE.8800-8900
การศึกษาตามแนวแนะ
Directed Study
1-3 หน่วยกิต

?

8) วิทยานิพนธ์: รวม 12 หน่วยกิต

รหัสวิชาชื่อวิชาจำนวนหน่วยกิต
ศก.9004
FE.9004
วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต

?

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

สพ.4000
ND 4000
พื้นฐานสำหรับบัณฑิตศึกษา
Foundation for Graduate Studies
3 หน่วยกิต

แนะนำการเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

?

ภส.4001
LC 4001
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1
Reading Skills Development in English for Graduate Studies 1
3 หน่วยกิต

เน้นความรู้ภาษาอังกฤษในระดับคำ วลีและประโยค เช่น คำเติมหน้า คำเติมหลัง และรากศัพท์ การเพิ่มพูนคำศัพท์โดยการใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ การใช้ข้อความในบริบทเพื่อหาความหมายของคำศัพท์ ความรู้เรื่องวลีต่าง ๆ เช่น บุพบทวลี นามวลี และหน้าที่ของวลีดังกล่าวในประโยค การศึกษาประเภทของประโยค เช่น ประโยคความเดี่ยว ประโยคความซ้อน การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค ซึ่งความรู้ดังกล่าวนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาการอ่านและการตีความประโยค

?

ภส.4002
LC 4002
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2
Reading Skills Development in English for Graduate Studies 2
3 หน่วยกิต

พัฒนาทักษะการอ่านระดับย่อหน้า ระดับหลายย่อหน้าและระดับที่เป็นบทความทั้งบทความหรือบทอ่านในตำราตามสาขาวิชาทั้งบท นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการมาประยุกต์ใช้ เน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยคในเนื้อเรื่อง การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ ความสามารถในการหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในบทอ่าน และการอ่านเชิงวิเคราะห์

?

ภส.4003
LC 4003
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrated English Language Skills Development
3 หน่วยกิต

เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น

?

ภส.4011
LC 4011
การซ่อมเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Language Skills for Graduate Studies
1 หน่วยกิต

ฝึกไวยากรณ์และการอ่านเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.401 และ ภส.402 เพื่อปรับปรุงความสามารถทางการอ่านตำราภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

?

ภส.4012
LC 4012
การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Remedial Integrated English Language Skills Development
1 หน่วยกิต

ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเพิ่มเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าวสำหรับนักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส.403 และ ภส.404 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล

?

ศก.4010
FE.4010
บัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน
Accounting and Financial Statement Analysis
1 หน่วยกิต

ศึกษาถึงโครงสร้างทางบัญชี หลักการจัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางบัญชีที่ปรากฏในงบการเงินต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน สถานะทางการเงินของกิจการ ตลอดจนการแปลความหมายเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินการและตัดสินใจทางการเงิน

?

ศก.4020
FE.4020
คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
Mathematics for Financial Economists
1 หน่วยกิต

ศึกษาถึงหลักการและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางการเงิน โดยเฉพาะเครื่องมือทางสถิติแคลคูลัส สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย อนุกรมเทเลอร์ เมทริกซ์ รวมถึงการคำนวณดอกเบี้ยประเภทต่าง ๆ ที่จะเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในทางเศรษฐศาสตร์การเงิน

?

ศก.4030
FE.4030
จริยธรรมสำหรับนักเศรษฐศาสตร์การเงิน
Ethics for Financial Economists
1 หน่วยกิต

ศึกษาถึงหลักจริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับการ ประกอบวิชาชีพในสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควบคุมและกำกับดูแล รวมถึงการสร้างสำนึกของความรับผิดชอบที่มีต่อวิชาชีพและองค์การหมวดวิชาพื้นฐาน

ศก.5010
FE.5010
เศรษฐมิติ
Econometrics
3 หน่วยกิต

ศึกษาตัวแบบทางเศรษฐมิติเบื้องต้น และการทดสอบสมมติฐานทางเศรษฐมิติ การทดสอบตัวแบบที่แตกต่างไปจากตัวแบบมาตรฐาน การประยุกต์ตัวแบบทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและพยากรณ์แนวโน้มตัวแปรทางเศรษฐกิจและการเงิน รวมถึงวิธีการประมาณค่าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การประมาณค่าสมการถดถอย แบบสมการเชิงเดี่ยว สมการเชิงซ้อน ตัวแบบ Logit Probit Generalized Least Square และระบบสมการเป็นต้นหมวดวิชาหลัก

ศก.6010
FE.6010
จุลเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Microeconomics
3 หน่วยกิต

ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และหลักวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นของหน่วยเศรษฐกิจต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจ ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมของผู้ผลิต อุปสงค์และอุปทานต่อสินค้า ทฤษฎีการผลิตและต้นทุนการผลิต ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาทั่วไปทางเศรษฐกิจและการเงิน

?

ศก.6020
FE.6020
มหเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
Applied Macroeconomics
3 หน่วยกิต

ประยุกต์ทฤษฎี แนวคิด และตัวชี้เศรษฐศาสตร์มหภาค เช่น การผลิต การจ้างงาน รายได้ รายจ่าย และระดับราคาสินค้า เพื่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค และตัดสินใจทางการเงิน ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ และระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวม วิเคราะห์แนวคิดและผลกระทบของนโยบายการเงินการคลังที่มีต่อการผลิต การจ้างงาน รายได้และรายจ่ายของประเทศ รวมถึงการพยากรณ์เศรษฐกิจในระดับมหภาค และการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลต่อธุรกิจหมวดวิชาเอก

ศก.7010
EC.7010
เศรษฐกิจและระบบการเงิน
Economy and Financial System
3 หน่วยกิต

ศึกษาภาพรวมของเศรษฐกิจ ระบบการเงิน ตลอดจนตลาดและสถาบันการเงินทั้งภายในและต่างประเทศ กลไกการทำงานของระบบการเงินที่สัมพันธ์กับระบบเศรษฐกิจ โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ทฤษฎีการลงทุนทางการเงิน การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน บทบาทของสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ในการระดมทุนและการใช้เงินทุน การกำกับดูแลสถาบันการเงิน การวิเคราะห์ผลของการใช้นโยบายการเงินต่อระบบเศรษฐกิจ และนโยบายเกี่ยวกับการบริหาร การควบคุมและการส่งเสริมตลาดการเงิน ตลาดทุน และสินเชื่อ รวมถึงความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศ

?

ศก.7020
FE.7020
การเงินธุรกิจ
Corporate Finance
3 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีและแนวทางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการเงินสมัยใหม่เพื่อการประเมินมูลค่า กำหนดนโยบาย และตัดสินใจทางการเงินขององค์การ โดยครอบคลุมกิจกรรมทางธุรกิจด้านการลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุน และการดำเนินงาน ที่มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเป้าหมายในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่ธุรกิจ

?

ศก.7030
FE.7030
ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์
Asset Pricing Theory
3 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการกำหนดราคาสินทรัพย์ การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง Fisher separation การกำหนดราคาตามแนวคิด Arrow-Debreu แนวคิด no arbitrage ในการกำหนดราคาสินทรัพย์ รวมถึงแบบจำลองที่ใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และตราสารอนุพันธ์

?

ศก.7040
FE.7040
ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์
Portfolio Theory
3 หน่วยกิต

ศึกษาหลักการจัดสรรการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์สมัย-ใหม่ กลยุทธ์การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์และการกระจายความเสี่ยง การจัดกลุ่มหลักทรัพย์โดยใช้ตัวแบบต่างๆ การวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์ การประเมินผลการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ รวมถึงการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ของสถาบันการเงิน และการจัดสรรสินทรัพย์แบบพลวัต

?

ศก.7050
FE.7050
การสร้างแบบจำลองทางการเงิน
Financial Modeling
3 หน่วยกิต

ศึกษาประเภทของแบบจำลอง วัตถุประสงค์ของสร้างแบบจำลอง และการพัฒนาแบบจำลองทางการเงิน เพื่อการใช้ในการพยากรณ์ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ความเสี่ยง และการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยครอบคลุมขั้นตอนการสร้างแบบจำลอง การจำลองเหตุการณ์ การวิเคราะห์ผลการจำลอง การตรวจตัวแบบจำลอง กรณีศึกษา ตลอดจนเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ต่าง ๆ ในการสร้างแบบจำลองหมวดวิชาเลือก

ศก.7110
FE.7110
เศรษฐศาสตร์นโยบายการเงิน
Economics of Monetary Policy
3 หน่วยกิต
ศึกษาแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เครื่องมือทางการเงิน หลักการและกรอบของนโยบายการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจ ผลกระทบของนโยบายการเงินต่อตลาดการเงินและต่อระบบเศรษฐกิจ การใช้นโยบายการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินทั้งจากแหล่งเงินทุนภายในประเทศและจากต่างประเทศ ประสิทธิภาพและข้อจำกัดในการใช้นโยบายและมาตรการทางการเงิน ทั้งของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว

?

ศก.7120
FE.7120
ตลาดการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Markets
3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงตลาดการเงินระหว่างประเทศ การบูรณาการของตลาดการเงินระหว่างประเทศ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางการเงินระหว่างประเทศ รวมถึงทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน การพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

?

ศก.7130
FE.7130
นวัตกรรมทางการเงิน
Financial Innovations
3 หน่วยกิต

ศึกษาถึงนวัตกรรมทางการเงินทั้งในด้านแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการเทคโนโลยีและเครื่องมือทางการเงินชนิดใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ในตลาดเงิน ตลาดทุน ตลอดจนตลาดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการจัดหาเงินทุน การลงทุน และเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม

?

ศก.7140
FE.7140
ทฤษฎีการกำหนดราคาสินทรัพย์ขั้นสูง
Advanced Asset Pricing Theory
3 หน่วยกิต

ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสินทรัพย์ในเชิงลึก การพัฒนาแบบจำลองที่ใช้กำหนดราคาสินทรัพย์ทางการเงินในแบบ Discrete และ Continuous-time ภายใต้สมมติฐานแบบต่าง ๆ โดยเน้นการศึกษาแบบจำลองต่าง ๆ ในภาคขยาย เช่น Consumption-based asset pricing model, Merton?s inter-temporal CAPM, และการใช้แนวคิด Risk-neutral valuation ซึ่งเป็นพื้นฐานในการกำหนดราคาตราสารอนุพันธ์ต่าง ๆ

?

ศก.7150
FE.7150
อนุพันธ์ทางการเงิน
Financial Derivatives
3 หน่วยกิต

ศึกษาอนุพันธ์ทางการเงินประเภทต่าง ๆ ตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน รวมถึงทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินราคาและความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ประเภทต่าง ๆ ที่ขึ้นกับสินทรัพย์อ้างอิง ทั้งที่เป็นหุ้นสามัญ สินค้าโภคภัณฑ์ อัตราดอกเบี้ย ดัชนีหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน และสินทรัพย์อ้างอิงอื่น ๆ โดยเน้นการพัฒนาการของอนุพันธ์ทางการเงิน และการประยุกต์ใช้งาน

?

ศก.7160
FE.7160
การพยากรณ์ทางการเงิน
Financial Forecasting
3 หน่วยกิต

ศึกษาประยุกต์เครื่องมือเชิงปริมาณประเภทต่าง ๆ ในการพยากรณ์แนวโน้มของข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์และการเงิน การพยากรณ์ความเสี่ยงทางการเงินและความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาค ศึกษาการตีความตัวเลขการพยากรณ์ในลักษณะต่าง ๆ รวมถึงแนวทางในการเปรียบเทียบและประเมินความแม่นยำของผลการพยากรณ์โดยตัวแบบ ต่าง ๆ

?

ศก.7170
FE.7170
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน
Research in Financial Economics
3 หน่วยกิต

ศึกษากระบวนการในการทำวิจัยทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงประจักษ์ทางการเงินในปัจจุบัน รวมถึงลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดทำข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ โดยครอบคลุมประเภทของงานวิจัยเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เช่น ประสิทธิภาพตลาดทุนและความสามารถในการพยากรณ์ ผลตอบแทนของการลงทุน การวิเคราะห์เหตุการณ์ (Event Study) การเงินเชิงพฤติกรรม เป็นต้น

?

ศก.7180
FE.7180
เศรษฐมิติทางการเงินขั้นสูง
Advanced Financial Econometrics
3 หน่วยกิต

ศึกษาวิธีการทางเศรษฐมิติขั้นสูง ปัญหาและเทคนิคการเลือกตัวแบบ วิธีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาทางสถิติกรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อสมมติพื้นฐานเชิงเส้นตรง Maximum Likelihood Estimators, General Method of Moment, Cointegration, unit roots, Vector Auto Regression และการวิเคราะห์ Panel Data เป็นต้น รวมถึงศึกษาการประยุกต์ใช้เศรษฐมิติกับแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์การเงินที่มีความซับซ้อนอื่น ๆ


?

การศึกษาตามแนวแนะ

ศก.8800-8900
FE.8800-8900
การศึกษาตามแนวแนะ
Directed Study
1-3 หน่วยกิต

การศึกษาในหัวข้อเฉพาะทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร และเป็น ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย


?

วิชาค้นคว้าอิสระ

ศก.9000
FE.9000
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study
3 หน่วยกิต

นักศึกษาเสนอผลงานวิจัยหรืองานค้นคว้าทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ภายใต้คำแนะนำและการควบคุมของอาจารย์ โดยเน้นนักศึกษานำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน และระเบียบวิธีวิจัยมาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย หรืองานค้นคว้า อีกทั้งมีความสามารถที่จะเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี


?

วิทยานิพนธ์

ศก.9004
FE.9004
วิทยานิพนธ์
Thesis
12 หน่วยกิต
เทียบเป็นรายวิชาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
บุพวิชา ศก.5010, ศก.6010, ศก.6020
?

 

Syndicate

CB Login

CB Workflows

CB Online

None